ZAISTNIAŁA SYTUACJA

Był już kilkakrotnie karany i dwu­krotnie zwolniony z pracy w trybie ustawowym. Zwolnie­nia nie doszły do skutku w wyniku interwencji RZ i POP. Tak tolerancyjne postępowanie ośmieliło inspek­tora do dalszych występków. Przy tym liczył on stale na wsparcie grupy nieformalnej, która była ustosunkowana do niego przychylnie. Sytuacja, jaka zaistniała na ze­braniu POP, była paradoksalna. Pomimo przedstawie­nia wszystkich wybryków tego inspektora i wniosku o wyciągnięcie w stosunku do niego określonych konsek­wencji w postaci nagainy z ostrzeżeniem i zwolnienia go z pracy w trybie ustawowym, organizacja stanęła na stanowisku, by i tym razem mu przebaczyć i karę daro­wać, choć łamanie dyscypliny przez niego (…) miało już miejsce po raz 18-ty. Mimo wszystko (…) wojewódzki inspektor podjął decyzję zwolnienia go z pracy (…)”.Oto przypadek konfliktu na tle braku kwalifikacji zdrowotnych do wykonywania zawodu opisany przez autora opisu K/147:„W ubiegłym roku przyjęto do pracy mgr inż. archi­tekta, który okazał się alkoholikiem. Zaniedbywał pracę sprawiał wiele kłopotów. Dyrekcja i rada zakładowa przeprowadziły rozmowy z nim i z jego małżonką i na­kłoniły go do leczenia przymusowego. Cały rok było spokojnie, od lutego 1974 roku rozpoczęły się na nowo «manewry». Rozmowy, pogróżki nie pomagały. Zdecydo­wano się wręczyć mu wypowiedzenie pracy.

ORGANIZACJA PARTYJNA

Wcześniej organizacja partyjna zażądała złożenia rezygnacji z funkcji sekre­tarza POP. Należy podkreślić, że oba te wnioski były złożone w momencie, gdy wszelkie perswazje nie przy­nosiły skutku, a sytuacja kierownika wydziału, zarówno w pracy, jak w życiu rodzinnym, osiągała coraz to niż­szy poziom. Wniosek został przez dyrekcją, radę zakła­dową i organizację partyjną przyjęty. Uzgodniono, że ów kierownik zostanie zatrudniony w dziale szefa produk­cji, jako szeregowy pracownik, bez potrzeby kontakto­wania się z ludźmi. W ten sposób będzie ułatwiony okres rehabilitacji. Po miesiącu decyzję tę zmieniono prze­nosząc go do działu, gdzie pracę dostał swobodną, uła­twiającą kontakty towarzyskie i mającą charakter na­grody, a nie kary. Pierwsza decyzja absolutnie słuszna została cofnięta, a przecież należało w jakiś szczególny sposób oddziaływać wychowawczo i stworzyć pracowni­kowi klimat nie dający okazji do picia alkoholu (…) .

ZMIANA SYTUACJI

Dyrektor przedsiębiorstwa zawiadomił kadry ministerstwa o trud­nościach i otrzymał odpowiedź podtrzymującą koniecz­ność przyjęcia. Mimo zmiany sytuacji – poprzednio proś­ba, obecnie polecenie — w dyskusjach z organizacją partyjną i związkową dyrektor nic nie uzyskał. Wówczas, powiadomił o całej sprawie departament kadr, lecz .do- wiedział się, że nie wykonał polecenia służbowego. Spra­wa dotarła do wiceministra, który wezwał do siebie dy­rektora przedsiębiorstwa, przewodniczącego RZ i sekre­tarza POP. Na spotkaniu dyrektor przedstawił sytuację, próbował wywrzeć presję na przedstawicielach organi­zacji, ale ich stanowisko nie uległo zmianie. Oświadczy­li, że w przypadku przyjęcia tej kobiety, pracownicy nie wpuszczą jej na teren przedsiębiorstwa. Wiceminister oświądczył, że decyzję musi podjąć dyrektor zgodnie z własnym sumieniem. Dyrektor przedsiębiorstwa, biorąc pod uwagę zdecydowane stanowisko RZ i POP oraz dużej części pracowników, podjął decyzję nieprzyjmowa- ma kobiety do pracy i wystosował odpowiednie pismo do ministerstwa i zjednoczenia.

BRAK DOBREJ ORGANIZACJI

Jednakże główny te­chnolog zbyt późno przedsięwziął omawiane środki, mógł to zrobić po pierwszym sygnale z budowy, co pozwoli­łoby uniknąć wypadku.”Klasycznym niemal błędem popełnianym w naszych organizacjach jest wadliwy podział zadań między pio­nami i komórkami. Oto wypowiedzi pracowników niż­szego dozoru fabrycznego:„Brak dobrej organizacji pracy jest źródłem licznych konfliktów, powoduje przerwy w pracy: czekanie na na­rzędzia, na spływ detali z imnych operacji, na usługi remontowe i elektryczne. Cierpi na tym nie tylko pro­dukcja, ale i pracownicy, którzy stają się bardziej dra­żliwi i agresywni, rośnie liczba nieprzyjemnych spięć i zatargów: atakują wymówkami ustawiacza, który spóź­nia się z ustawieniem maszyny i przygotowaniem detałi. Ustawiacz z kolei pomstuje na wypożyczalnię, tech­nologów i kierownictwo. Zła organizacja pracy depre­cjonuje znaczenie poczynań wychowawczych i działa demoralizująco na załogę.” „Poważnym problemem jest w czasie zimy przywoże­nie kwasu i sody z magazynu pomocniczego, który znaj­duje się pod gołym niebem. W czasie jesiennych słot beczki z sodą ok. 300-kilogramowe i balony z kwasami grzęzną w błocie, a następnie przymarzają <i przysypuje je śnieg. Zdarza się, że idę sam lub z majstrem na po­szukiwanie w śniegu potrzebnego kwasu, i żeby go wy­dostać najpierw trzeba go odkopać, a następnie od­mrozić, polewając spód balona kwasem siarkowym.”

Własny sklep i czas pracy

Marząc o własnym biznesie i pieniądzach, a raczej stałym dostępie do gotówki, można się pokusić o założenie własnego sklepu. Taki biznes to dość ciekawa forma działalności, ale okazuje się opłacalna tylko w wielkich aglomeracjach, gdzie jest duży rynek zbytu i gdzie zjeżdżają okoliczni mieszkańcy. Czas pracy sklepu, jest uzależniony od właściciela, a także od tego jakie panują warunki, na danym obszarze. Przeważnie godziny dopasowuje się do sąsiednich sklepów. Nie jest to jednak regułą. Własny sklep wymaga nieco więcej zaangażowania, niż inne, cudze sklepy. Takie miejsce własnej pracy musi być zadbane i spędza się w nim zazwyczaj wiele godzin. Bywa że także w dni wolne od pracy, dla zwykłych, etatowych pracowników trzeba taki sklep otworzyć i kilka godzin w nim pracować, bo jest na to zapotrzebowanie. W świetle nowych przepisów w taki dni może pracować wyłącznie właściciel, gdyż jest to jego zysk, a nie może się to odbywać kosztem życia rodzinnego pracowników etatowych. Prowadzenie własnego sklepu to dobry biznes dla osób, które mają dużo czasu, inaczej mówiąc, planują aby było to ich główne zajęcie.

Biznes społecznie odpowiedzialny

Tym, co wyróżnia dziś największe firmy prowadzące nowoczesną działalność nie jest ani usytuowanie w danej części świata, ani ich budżet, choć nie ulega wątpliwości, że i umiejscowione są w zachodniej części świata i ich budżet należy do największych w porównaniu z innymi firmami. Wyróżnia te firmy odmienne podejście do klienta, który nie jest postrzegany jedynie jako ktoś, kto bezmyślnie wydaje swoje pieniądze. Ich biznes nie jest oparty na chęci manipulowania klientem. Ich biznes jest społecznie odpowiedzialny, a więc ma dbać o środowisko ekologiczne i społeczne. Można to osiągać na wiele sposobów – prowadząc działalność o charakterze charytatywnym, organizując kampanie społeczne, wykorzystywać w działalności ekologiczne materiały. Ważne jest jednak, by społeczeństwo o tym wiedziało, inaczej jak biznes miałby być postrzegany jako społecznie odpowiedzialny? Oczywiście, takie nagłośnienie własnych działań ma na celu w ostatecznym rozrachunku uzyskanie wyższych przychodów, jednak przy okazji niesie ze sobą wiele pozytywnych konsekwencji dla otoczenia firmy.

Wzrost cen złota na światowych rynkach

W ostatnich dniach władze USA postanowiły, że dodrukują 1 bilion dolarów dodatkowo, aby pieniądze te przeznaczyć na walkę z kryzysem, w dużej mierze będzie to kolejne dekapitalizowanie banków amerykańskich. Bardzo podobną decyzję podjął też ostatnio Europejski Bank Centralny, decydując o tym, że jeśli zajdzie taka potrzeba, zostanie dodrukowanych tyle euro, ile tylko będzie potrzeba. Te dodatkowe pieniądze posłużą na skupowanie długów i obligacji państw strefy euro, które przezywają największe trudności w sferze gospodarki i finansów publicznych. Taka decyzja, zarówno podjęta w Europie, jak i za Oceanem Atlantyckim z jednej strony uspokoiła rynki i zaowocowała bardzo dużymi wzrostami na wszystkich światowych giełdach. Drugą reperkusja tych decyzji był duży wzrost cen złota, tak więc firmy posiadające w sprzedaży ten szlachetny kruszec są niezmiernie zadowolone, licząc obecne i przyszłe zyski. Tak to się dzieje już w światowej gospodarce, połączonej ze sobą poprzez giełdy i rynki finansowe, że w sytuacji zaostrzenia kryzysu albo też dodrukowania pieniędzy drożeją złoto i inne szlachetne kruszce, jako forma bardzo pewnej lokaty, na której nie można po prostu stracić.

Państwo jako Robin Hood

Wielu ekonomistów zastanawia się współcześnie nad problemem państwa dobrobytu. Polska jest między innymi państwem, które określane jest tym mianem. Posiadamy gospodarkę nakierowaną społecznie. Co to oznacza? W skrócie to, że państwo niczym legendarny Robin Hood odbiera wszystkim i daje tym, którzy są jego zdaniem najbardziej poszkodowani lub nie radzą sobie z życiem. Taka sytuacja sprawia, że niestety widzimy ludzi wciąż chodzących po zasiłki i żerujących na pracy innych. Tak zwane państwo dobrobytu po prostu nie pozwala rynkowi normalnie funkcjonować. Armia biurokratów cały czas stara się dostosować przepisy tak, aby rynek powiązany został z tą szczytną ideą jaką jest zapewnienie dobrobytu i równowagi w społeczeństwie. Można jednak od razu zauważyć, że równości nie ma i nigdy prawdopodobnie w społeczeństwie nie będzie a rozwarstwienie klas społecznych działa wręcz obezwładniająco na kształt całego państwa. Nie masz niestety wyboru i musisz podporządkować się odgórnym zasadom. Państwo dobrobytu jest z teoretycznego punktu widzenia szczytnym celem, ale praktyka pokazuje, że w pewnych kręgach nie bardzo się sprawdza.

Własny biznes to przecież walka

Założenie własnego biznesu wymaga przede wszystkim poświęcenia. To nie jest zabawa, w tym momencie zaczyna się prawdziwe życie, tak zwana walka o przetrwanie, w tym przypadku z konkurencją. Ważne, aby mieć w zanadrzu plan, kierować się nim, nie zaleca się gwałtownych ruchów, ponieważ automatycznie jest zagrożenie na własne życzenie. Trzeba zdawać sobie sprawę, że aby cokolwiek działać niezbędne są finanse. Zazwyczaj mało kto posiada oszczędności, zdobywa się je za pośrednictwem najczęściej banku w formie pożyczki. Jest to wytłumaczalne rozwiązanie rzecz jasna jak osoba zainteresowana dokładnie wie czego chce. Jedno jest pewne, w dzisiejszych czasach, żeby do czegokolwiek dojść trzeba zaryzykować. Ekonomia to szeroko pojęty temat, trzeba czuć pociąg, zaangażowanie, gdy się poważnie myśli o osiągnięciu jakże pożądanego aktualnie sukcesu. Oczywiście osobie zainteresowanej zazwyczaj chodzi o spełnienie się zawodowo jak również zapewnienie sobie oraz najbliższym na przyszłość godnych warunków.

Rola pieniądza w naszym życiu

Jak wiadomo pieniądze są niezbędnym elementem aby móc żyć i poprawnie funkcjonować każdego dnia. Ktoś kiedyś powiedział, że pieniądze szczęścia nie dają. Z pewnością była to osoba bogata, która nigdy nie doświadczyła problemów związanych z jego brakiem. Każdy dąży do tego, aby posiadać ich jak najwięcej, bo to one decydują o jakości materialnej naszego życia. Z pewnością osoba, która liczy każdą złotówką i skrupulatnie ją wydaje w taki sposób, aby wystarczyło jej do następnej pensji nie powie nam, że jest w pełni szczęśliwa. Owszem jest wiele innych bardzo ważnych aspektów w naszym życiu, jednak na pewno nikt nie czułby się pokrzywdzony gdyby miał do dyspozycji pokaźną sumę pieniędzy. Nie zapewniają one bytu tylko nam, ale naszym rodzinom i dzieciom. Dzięki nim możemy wygodnie mieszkać w naszych domach, przeżyć każdy dzień spożywając posiłek z rodziną a także pozwolić sobie na bardzo dobra edukacje naszych dzieci, co jest najlepszą inwestycja ze wszystkich do tej pory wymyślonych przez najlepszych ekonomistów.

Uzytecznosc krancowa

Aby wyjasnic koncepcje uzytecznosci krancowej, musimy powiedziec, iz poziom uzytecznosci okreslonego dobra na ogól zalezy od tego, jaka ilosc tego dobra juzskosnumowalismy. Przykladowo, jesli jestesmy glodni, to pierwszy kawalek pizzy, jaki zanczniemy jesc, ma olbrzymia uzytecznosc krancowa. Kolejny kawalek jest równiez przyjemny, ale nie tak bardzo jak pierwszy, boe nie umieramy juz z glodu. Trzeci z kolei ma nizsza uzytecznosc niz drugi. I jesli nadal bedziemy sie zmuszac do jedzenia, moze sie okazac, iz 12 czy 13 kawalek wywoluje mdlosci, co oznacza uzytecznosc ujemna. Ekonomisci nazywaja ten fenomen malejaca uzytecznoscia krancowa. Kazdy dodatkowy kawalek pizzy ma coraz nizsza uzytecznosc niz poprzedni, tak wiec uzytecznosc dodatkowa zmiejsza sie z kazdym kolejnym konsumowanym kawalkiem pizzy. Aby unaocznic, jak zmniejszajaca sie uzytecznosc krancowa pozwala nam przewidywac ludzkie decyzje co do wielkosci konsumpcji, rozwazmy nastepujacy przypadek, który opisze w punkcie kolejnym.

Studia ścisłe a humanistyczne

Od dawna w naszym kraju trwa zacięta debata na temat szansą jakie dają studia humanistyczne a jaką dają studia ścisłe. I jak wiadomo zdania są podzielone. Tyle ile studentów na każdym kierunku tyle będzie opinii na ten temat. Od dawna wiadomo, że studia humanistyczne wypuszczają na rynek pracy kolejnych pedagogów, socjologów i osoby te według opinii nie mają szansy na znalezienie pracy. Ale czy taka jest prawda. Czy w naszym kraju nie potrzeba już nauczycieli czy też pracowników socjalnych. Osoby po tych zawodach są tak samo potrzebni jak lekarze czy ekonomiści. Trzeba tylko dać im możliwość podjęcia pracy. Nie można winę ich bezrobocia zrzucać na tych absolwentów. I kazać im iść na studia ściśle. Bo jak wiadomo nie każdy zna się na matematyce czy na budowie maszyn. Powinno się raczej organizować nowe miejsca pracy dla młodych absolwentów. Bo ich największym problem jest to iż zajmowane są stanowiska w ośrodkach pomocy społecznej w szkołach czy innych placówkach. Tam pracują osoby, które już dawno powinny być na emeryturze. I tym powinno się zająć a nie tym jak zmniejszać liczbę osób studiujących nauki humanistyczne. Każdy ma prawo do wyboru nauki i ma mieć też prawo do wykonywania swego wyuczonego zajęcia.

Czy będziemy mieli w Polsce rynkowe ceny gazu

Podwyżki cen gazu w naszym kraju odnotowywane są każdego roku, czasami maja miejsce nawet 2 razy w ciągu jednego roku – PGNiG chciała nam zafundować taką sytuację i w tym roku jednak Urząd Regulacji Energetyki nie wyraził na to zgody. Coraz więcej słyszy się w Polsce głosów, że należałoby zreformować rynek gazowy w naszym kraju, jeżeli chodzi o obroty błękitnym paliwem, obecnie bowiem jesteśmy w sytuacji, gdy faktyczny monopolista – Polskie górnictwo Naftowe i Gazownictwo kontroluje w całości obrót gazem, stosując sztywne, ustalone ceny za to paliwo. W przypadku powstania większej ilości firm dokonującej obrotu gazem zostałyby uwolnione ceny tego paliwa, możliwe byłyby więc obniżki cen, w wyniku konkurujących ze sobą wielu firm. Przyjęcie takiego rozwiązania jest praktycznie tylko kwestią czasu, bowiem nawet przepisy Unii Europejskiej w zakresie polityki antymonopolowej nakazują zdemonopolizowanie rynku gazowego w Polsce, w końcu więc będziemy musieli dostosować prawodawstwo w tej kwestii do przepisów unijnych.

Strategia podstawą sukcesu

Ludzie w chwilach stresu czy jakichś niecodziennych przykrych zdarzeń mówią do siebie na pocieszenie „żyj chwilą”. Niestety nie każdy może tak żyć i raczej jest to powiedzenie dla ludzi, którzy nie poznali potęgi planowania. Czym by był wielki biznes bez misji i strategii? W zasadzie można by było uznać taką organizację za zbiór chaotycznie rozłożonych osób, które robią coś, ale nie wiadomo do końca gdzie to wszystko zmierza. Dobrze skonstruowana strategia powinna zawierać przynajmniej trzy elementy. Po pierwsze trzeba ją przede wszystkim zbudować i rozplanować działania. Zależy na jaki okres ją konstruujesz, ale najlepiej, żeby działania w niej zawarte obejmowały okres krótki, średni i długi. Po zaplanowaniu przyjdzie oczywiście czas realizacji, który będzie z pewnością obarczony wieloma komplikacjami, dlatego trzeba zadbać też o to, żeby Twoja strategia była elastyczna i w razie czego było można ją delikatnie zmienić. Ostatecznym etapem jest kontrolowanie osiągniętych wyników i podsumowanie czy strategia odniosła sukces i wypełniła swoje zadanie. Dzięki odpowiedniemu planowaniu każdy człowiek może osiągnąć określony cel, który sobie założył. Warto żyć tak naprawdę zaplanowaną chwilą.

Argumenty za panstwowym interwencjonizmie

Problemem powiazanym z systemem rynkowym jest nierównosc w zakresie dochodów i posiadanego majatku. Poniewaz systemy rynkowe wynagradzaja tych, którzy sa najlepsi w wytwarzaniu produktów i uslug, jakie chca zakupic ludzie, niektórzy sprzedawcy staja se bardzo bogaci, poniewaz lepiej zaspokajaja potrzeby konsumentów. To nieodmiennie prowadzi do olbrzymich nierównosci w poziomie zamoznosci, które bardzo bola ludzi, nawet jesli pieniadze sa uczciwie zarobione i pomimo tego, is wysoce produktywne jednostki tak dalece przyczyniaja sie do zwiekszania poziomu produkcji i maksymalizowania szczescia. Wiele spoleczenstwwykorzystuje wladze panstwowe do interweniowania i rozwiazywania problemów, jakie wywoluja rynki lub takich, których nie potrafia same rozwiazac. Panstwowy interwenncjonizm w gospodarce zazwyczaj przybierze jedna z trzech dosc popularnych form. Analizujac ta kwestie w kontekscie krzywej GMP, mozna powiedziec, iz kazdy z tych rodzajów interwencji panstwowej powoduje, ze gospodarki produkuja i alokuja kombinajce dóbr inna od tej, jaka trafilaby sie spoleczenstwu, gdyby to rynki samodzielnie decydowaly o produkcji i alokacji.